KONULAR:
1. Dua Hakkında
2. Kur'an-ı Kerim'den Dualar
3. Çok Geniş Kapsamlı Dualar
4. Esma'ül Hüsna İle Dualar
5. Çeşitli Dualar


 

Dua Hakkında

Dua, insanın zayıflığını, güçsüzlüğünü ve kulluğunu Rabbi huzurunda kabul ve ifade etmesi; aynı zamanda Rabbinin güç, kudret ve azametine iltica etmesidir. Dolayısıyla, dua ibadettir. Bu nedenle Allah Teâlâ zül Celal vel Cemal dua eden kulunu sever ve Zat’ına dua etmeyen kullara da gazab eder!

Duaya hamd ve salavat ile başlayıp, yine hamd ve salavatla bitirmeli, tüm mü’minlere ve özellikle ana ve babaya da dua edilmelidir. Eller göğüs  hizasında ve semaya bakar durumda, hafifçe yüze bakar vaziyette  olmalı ve dua esnasında başta kalp olmak üzere, mümkünse bedenin her zerresi ile Allah teâlâya yönelinmeye gayret edilmelidir. Duanın kabul edileceğine mutlaka inanılmalı ve hatta bu esnada “Duam kabul olundu” diye düşünülmelidir.

Özel günlerde bilhassa bayram arefelerinde, kandil gecelerinde, Cuma günlerinde ve yeni hilal görüldüğünde bu işe önem verilmelidir. Namaz sonlarında, zikir bitimlerinde de buna özen gösterilmelidir.

Babanın evladına duası, misafirin ev sahibine duası, hastanın duası, mü’minin mü’min kardeşi için gıyabında yaptığı dua, bilhassa ve özellikle zulme uğrayanın duası kabul edilmesi çok kuvvetle umulan ve red olunmayan duaların başlıcalarıdır.

Duası kabul olunmayanlar ise, haberlerde şöyle bildirilir: Haram yiyenlerin duası, yalancıların duası, hasetçilerin duası, ana babasına âsî olanların duası. Bunların dışında kalanların dualarına mutlaka icabet edilir. Ancak, unutulmamalıdır ki, bazan Hakk Teâlâ zül Kemâl Hazretleri kulunun dualarının mükâfatını dünyada vermeyip, âhirete de erteleyebilir. Bu hususta Rasûlullah aleyhisselat-ü ves-selâm Efendimiz: “Kul, dünyada yaptığı duaların mükâfatını âhirette gördüğü zaman ‘Keşke bütün dualarımın mükâfatı âhirete ertelenseydi’ diye temenni edecektir.” buyurarak, meseleyi gayet güzel biçimde izah etmişlerdir.

Öyle ise, her fırsatta dua edelim ve ‘duam kabul olmadı’ diye bir yeis ve ümitsizliğe kapılıp, sakın ha sakın, dua etmekten aslâ vaz geçmeyelim. Kulluk yolunda başaramadığımız her hususta tam bir inanç ve teslimiyetle ve ısrarla -başarmak için- dua edelim. Başarı konusunda, Rabbimizin yardımı mutlaka yetişecektir.

Kul olduğumuzu ve duaya mahkûm olduğumuzu bilelim ve bunu unutmayalım.

Bu konuda daha söylenecek çok söz var. Nakledilecek pek çok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler var. Ancak, biz bunlara hiç girmeyelim.

Tesir bakımından en üstün dua Peygamberlerin, sonra tabilerinin yani salihlerin, velî ve mürşîd olan kulların dualarıdır. Bu mübarek zevâtların Allah teâlâ nezdinde kadir ve kıymetleri çok büyüktür. Bu bakımdan onlardan dua istemek, yahut dualarda onları vesîle kılmak; yani onların hürmetine Cenâb-ı Hakk’tan dilekte bulunmak son derece güzeldir. Bunu şirk addedenler yerden göğe kadar yanılgı içindedir ve belki de kendileri henüz şirkten tam manasıyla kurtulamamışlardır.

Bu kısa ve öz girişten sonra artık sözü Kur’ân’dan, Peygamberlerden ve salihlerden dua örneklerine bırakalım. Rabbim cümle mü’min ve müslümanların dualarını dergâh-ı ilâhîsinde kabul buyursun. Âmîn!...

Kur’ân-ı Kerîm’den Dualar

Rabbenâ vec’alne müslimeyni leke ve min zürriyyêtine ümmetemmüslimetelleke ve erine menâsıkene ve tüb aleynê, inneke entettevvêburrahîm
*

Rabbenâ etmim lenâ nûrana vağfir lenâ, inneke alâ külli şey’in kadîr
*

Rabbenâ zalemnâ enfüsene ve illem tağfirlenê ve terhamne lenekûnenne minel hâsırîn
*

Rabbenâ veb’as fîhim Rasûlemminhüm yetlû aleyhim êyêtike ve yuallimuhumül kitêbe vel hikmete ve yüzekkîhim, inneke entel azîzül hakîm
*

Rabbenâ êtine fiddünyê haseneten vel fil âhireti haseneten vekınâ azâbennâr
*

Rabbic’alnî mukîmessalâti ve min zürriyyeti, Rabbenâ ve tekabbel duâ’, Rabbenağfırli ve livâlideyye velil mü’minîne yevme yekûmül hisâb.
*

Rabbenâ heb lenâ min ezvêcine ve zürriyyêtine kurrete a’yunin vec’alnâ lilmettekîne imêmê
*

Rabbenâ êtine milledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrine reşede.
*

Rabbenekşif aleynel azâbe innê mü’minûn
*

Rabbenâ aleyke tevekkelne ve ileyke enebne ve ileykel masîr
*

Rabbenâ lâ tec’alne fitnetellillezîne keferû, vağfir lenê Rabbenê, inneke entel azîzül hakîm
*

Rabbenağfirlenâ ve liihvânillezîne sebekûne bil imêni ve lâ tec’al fî kulûbinê ğıllellillezîne êmenu, Rabbenê inneke Raûfurrahîm
*

Rabbenê ve êtine mâ vaadtenê alâ rusulike velâ tuhzinê yevmel kıyâmeh, inneke lâ tuhliful mîâd
*

Rabbenağfirlenê zünûbene ve isrâfene fî emrine ve sebbit akdâmene, vansurna alel kavmil kêfirîn
*

Rabbena velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehü alellezîne min kablinê, Rabbenê velâ tuhammilnê mêlê tâkate lenê bih, va’fu annê, vağfir lenê, verhamne, ente Mevlêne fansurna alel kavmil kêfirîn
*

Rabbenê lâ tuzığ kulûbenê ba’de iz hedeytene ve heb lenê milledünke rahmeh, inneke entel Vehhêb
*

Lâ ilâhe illâ ente, subhâneke innî küntü minezzâlimîn
*

Rabbi ennî messeniyeddurru ve ente erhamurrâhimîn
*

Rabbenê êmennê fağfir lenê zünûbene vekına azâbennâr
*

Rabbenê êmenne bimê enzelte vetteba’nerrasûl, fektübnâ maaşşâhidîn
*

Rabbenê ve êtinê mê vaadtene alâ rusulike ve lê tuhzinê yevmel kıyâmeh, inneke lâ tuhliful mîâd.

Çok Geniş Kapsamlı Ve Her Türlü

Hayır Ve Güzellik Dileklerini

İçeren Kısa Ve Özlü Dualar

Rabbena etina fiddünya haseneten ve fil âhireti haseneten vekina azâbennâr.
*

Allahumme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü Nebiyyüke Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve euzü bike min şerri meste’âzeke minhü Nebiyyüke Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müste’ânü ve aleykel belâğü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
*

Allahumme innî es’eüleke temâmenni’me ve devâmel âfiyeh ve hüsnel hâtimeh.
*

Allahumme innî es’elükel Cennete ve mâ karrebe ileyhe min kavlin ev amelin ve eûzü bike minennâri ve mâ karrebe ileyhe min kavlin ev amelin.
*

Allahumme eînnî alâ zikrike ve şukrike ve hüsne ibâdetik.
*

Allahumme ahsin âkibetene fil umûri küllihâ ve ecirne min hızyiddünye ve azâbil âhireh.

Esmâ-ül Hüsnâ İle Dua

(Bu dualar zamanın müsait olmasına veya arzuya göre günde 11, 21... 101 defa okunur. Ancak buna başlamadan evvel Esmâ-ul Hüsnâ’nın tamamı okunmalı ve sonra bu dualara başlanılmalıdır. Esmâ’ları okumadan önce de şu duanın okunması çok güzeldir: Allahumme innî es’elüke bi cemî’i esmâikel husnâ küllihe, mâ alimne minhü ve mâ lâ na’lem. Ve es’elüke bismikel azîmil ekberillezî men deâke bihi ecebtehü ve eşhedü biennehü Hüvallahullezî lâ ilâhe illâ Hû)

Mutluluk için: Yâ Rezzâku, yâ Latîf
*

Küfürden korunmak için: Yâ Rezzâku, yâ Kahhâr
*

Mahrûmiyetten kurtulmak için: Yâ Rezzâku, yâ Rahîm
*

Günah arzusu, zulüm ve nifaktan korunmak için: Yâ Vehhâbu, yâ Rezzâku, yâ Fettâh
*

Sevgi kapısını açmak için ve her işin başında: Yâ Allahu, yâ Fettâh
*

Meleklerin ve sâlihlerin yardımı; bolluk, rızık, galibiyet, korunmak, bereketsizliğin kalkması ve habîs ruhlardan korunmak için: Yâ Kâbidu, yâ Bâsitu, yâ Hâfıdu, yâ Râfi’
*

Dilek ve mağfiret için: Yâ Alîmu, yâ Semî’u, yâ Basîr
*

Nefse galip gelmek için: Yâ Hakemu, yâ Adlu, yâ Latîf
*

Cinlerden korunmak için: Yâ Ğaffâru, yâ Settâr
*

Tecellîlere kavuşmak ve mükemmel insan olmak için: Yâ Ğafûru, yâ Settâru, yâ Aliyyu, yâ Şekûru, yâ Kebîr
*

Şefkat denizinin kapısını açmak için: Yâ Mucîbu, yâ Rahîm
*

Rahmet kapılarının açılması için: Yâ Mevlâ, yâ Mucîbu, yâ Vâsi’
*

Nefs ve şeytanı yenmek, itikadı güçlendirmek, zulüm ve şerlerden korunmak, kin ve hasetçilerinin duygularını izâle etmek ve ibâdetlerden lezzet almak için: Yâ Hakîmu, yâ Vedûd  ve  Yâ Mecîdu, yâ Bâis  ve  Yâ Şehîdu, yâ Hakk
*

Mahlûkat tarafından sevilmek için: Yâ Hakîmu, yâ Vedûd
*

Darlık ve zafiyet zamanlarında: Yâ Vekîlu, yâ Kaviyyu  ve  Yâ Metînu, yâ Hamîd  ve  Yâ Veliyyu, yâ Muhsi
*

Mahrum olmamak ve duanın kabulü için: Yâ Ğaniyyu, yâ Kaviyyu, yâ Kâdiru, yâ Azîz
*

Ma’siyet ve şer arzusundan korunmak için: Yâ Veliyyu
*

Velâyet makâmından pay almak için: Yâ Muhsî
*

Bekâbillah makamına kavuşmak, bid’atlerden ve nefsin hevâsından temizlenmek için: Yâ Bedîu, yâ Bâk,i yâ Vârisu, yâ Reşîd
*

Zikir nûrlarının açılması için: Yâ Metînu, yâ Veliyyu, yâ Hamîdu, yâ Muhsî
*

Nefsî arzuların ve düşmanların ölmesi, kalbin açılması ve engellerin kalkması için: Yâ Mübdi’u, yâ Mu’îd, yâ Muhyi’u, yâ Mumît, yâ Hayyu, yâ Kayyûm
*

Sultânı zikirle müşâhede ve kalbin açılması için: Yâ Hayyu, yâ Kayyûm
*

Manevî yükselme, rahmetin inmesi ve azâbın kalkması için: Lâ ilâhe illâ ente, yâ Hayyu, yâ Kayyûm
*

Muhabbetullah ve rahatlıkla ibâdet edebilmek için: Yâ Vâcidu, yâ Mâcidu, yâ Vâhidu, yâ Samedu
*

Vecd (cezbe) için: Yâ Vâcidu, yâ Mâcidu
*

Latîfelerin yükselmesi için: Yâ Vâhidu, yâ Ehadu, yâ Samedu
*

Vahdet makâmına ulaşmak ve günahların affı için: Yâ Hû, yâ Allah, yâ Ehad, yâ Samed
*

Nûrları müşâhade esnasında dayanabilmek için: Yâ Kâdiru, yâ Muktediru, yâ Kaviyyu
*

Kötü ahlaktan arınmak, düşmanın helâki ve hasetçilerin belâya dûçâr olması için: Yâ Kâdiru, yâ Muktediru  ve  Yâ Mukaddimu, yâ Muahhiru
*

Hayırlıların seni anması, hayra kavuşmak, marifet cevherlerinin açılması, gaybe vukuf ve iman üzere ölmek için: Yâ Evvelu, yâ Âhiru, yâ Zâhiru, yâ Bâtinu
*

Rüşd yolunu bulmak için: Yâ Vâli, yâ Müteâli, yâ Berru, yâ Tevvâb
*

Dînî ve dünyevî zararları defetmek, rûh ve bedenin gıdasını celbetmek için: Yâ Mâni’u, yâ Darru, yâ Nâfi’u
*

Nûra kavuşmak için: Yâ Nûru, yâ Hâdi
*

Havf ve recâ kapısının açılması için: Yâ Tevvâbu, yâ Müntekimu  ve  yâ Afuvvu, yâ Raûfu  ve  Yâ Mâlikülmülk
*

Hak ve istikâmet üzere sebât için: Yâ Muksitu, yâ Câmi’u  ve  Yâ Ğaniyyu, yâ Muğni
*

Sinir sistemini yatıştırmak ve acelecilikten korunmak için: Yâ Sabûru, yâ Settâr  ve  Yâ Sabûru, yâ Tevvâb
*

Cinlerin sana musahhar olması, cinlerin, büyücülerin ve sihirbazların sana tesir ve tahakküm edememeleri için  - 171 defa- : Yâ Mâlikülmülki, yâ Zel Celâli vel ikrâm
*

Gazab,öfke ve şehvetten kurtuluş ve emân ve emniyet için – Her namazdan sonra 36 defa-: Yâ Selâmu, yâ Mü’minu, yâ Müheyminu
*

Bela, zulüm ve mikroplara karşı -40 defa-: Yâ Azîzu, yâ Cebbâr
*

Rızık ve bağışlanmak  için ve zulme uğranıldığında -100 defa-: Yâ Ğaffâru, yâ Kahhâr, yâ Vehhâbu, yâ Rezzâk
*

Sâlih bir erkek evlâda kavuşmak için, eşi ve kendisi, buluşmadan önce  10’ar defa: Yâ Mütekebbiru demelidirler.
*

Zorlukla karşılaşınca, zulme uğrayınca ve intikam almak için – 1000 defa-: Yâ Azîzu, yâ Câbiru külli asîr
*

Allah teâlânın güvencesi altına girmek ve mağlubiyetten kurtulmak için -7 defa-: Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm -ve 100 defa-: Yâ Kaviyyu  -ve 100 defa-: Yâ Vekîlu  -ve 100 defa-: lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
*

Bekâbillah için -500 defa-: Yâ Bâkî, entel Bâkî
*

Murâkabe için: Yâ Vâli, yâ Müteâli, yâ Berru, yâ Tevvab esmâları 100 bin salâvât-ı şerîfeye bedel olan şu salâvât-ı şerîfe ile birlikte okunmalıdır: Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin en-nûruzzêti, vessırrissêri fî cemî’il esmê’i vel esêri vessıfât
*

Rızık ve aile fertlerinin salâhı için: Yâ Allahu, yâ Fettâh. Allahumme salli alâ nûril envâri ve sırril esrâri ve tıryâkil ağyâri ve miftâhi bâbitteysâri seyyidinâ Muhamedinil muhtâri, ve alâ âlihil ethâri ve ashâbihil ahyâri adede niamillêhi ve ifdâlih. Allahumme yâ Fâtirassemevâti vel ardı, Âlimel ğaybi veşşehêdeh, ente tahkümü beyne ibâdike fîmâ kênü fîhi yahtelifûn. Rabbi evzi’nî en eşküra ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele amelen sâlihan terdâhu ve aslıhlî fî zürriyyeti. İnnî tübtü ileyke ve innî minel müslimîn. Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi adede kemêlillêhi ve kemâ yelîku bi kemêlih.

Çeşitli Dualar

Yemeğe başlarken: Allahumme bârik lenâ fî mâ rezaktana vekinâ azâbennâr.
*

Yemekten kalkınca: Elhamdülillâhillezî et’amane ve sekâna ve ce’alane müslimîn.
*

Tuvalete girişte: Eûzu billâhi minel hubsi vel habâisi.
*

Tuvalet çıkışında: Ğufrâneke
*

Bilerek veya bilmeyerek işlenen şirkten temizlenmek için: Allahumme innâ neûzü bike min en nüşrike bihe şey’en na’lemühü ve nestağfiruke limâ lâ na’lemuh.
*

Günahlardan korunabilmek için: Allahummestür avrâti ve êmin rav’ati. Allahumme lâ te’menne mekreke ve lâ tensêne zikreke ve lâ tehtik annâ sitreke ve lâ tec’alne minel gâfilîn. Ve ayrıca: Allahu hâdiri, Allahu nazıri, Allahu ma’i. Ve ayrıca: Yâ karîb, yâ Rakîb, yâ Mucîb
*

Eşle ilişkide: Allahumme cennibne mineşşeytâni ve cennibişşeytâne mimmâ rezaktane.
*

Elbise çıkarırken: Bismillâhillezî lâ ilâhe illâ hû
*

Elbise giyerken: Elhamdülillâhillezi kesêni hâzessevbe ve rezekani min ğayri havlimminni ve lâ kuvvetin.
*

Abdeste başlarken: Bismillâhil azîm velhamdülillâhi alâ dînil islêm
*

Abdest süresince: Lâ ilâhe illallah, Muhammedürrasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem.
*

Abdest sonunda: Allahummeğfırlî zenbi, ve vessi’li fî dâri ve bârikli fî rızki. Ve: Kelime-i şahâdet
*

Yatağa girince: Bismike Rabbi veda’tu cenbi ve bike erfauhü. İn emsekte nefsi fağfir lehe ve in ahyeytehe fahfazhe bimâ tahfazu bihi ibâdikessâlıhîn
*

Uyanınca: Elhamdülillâhillezî ahyâne ba’de mâ emâtene ve ileyhinnüşûr
*

Evden çıkarken: Bismillâhi, tevekkeltü alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billêh.
*

Eve girerken: İhlas Sûresi
*

Nazar değmesine karşı: Ve in yekêdüllezîne keferu leyüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semi’uzzikre ve yekûlune innehü lemecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrüllilâlemîn. Mâ şâ’ellahu kâne ve mâ lem yeşe’ lem yekün, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
*

Rızkın bollaşması için: Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyidinâ Muhammedin, kad dâkat hîleti edrikni yâ Rasûlallah (100 defa) veya: Yâ mukîtu, yâ muğîsu yâ ğiyâsel müsteğîsîn, celle celâlüh (100 defa)
*

Borcun ödenmesi için: Allahummekfîni bi helâlike an harâmike ve eğnîni bi fadlike ammen sîvâke min halkike, birahmetike esteğîsu yâ Muğîsu, yâ ğıyâsel müsteğîsîn ve bi lutfeti estecîru yâ Mucîru, yâ cârel müstecîrîn.
*

Vesveseden kurtulmak için: Subhânallâhilmelikil kuddûsil hallâk. İn yeşe’ yüzhibküm ve ye’ti bihalkin cedîd. Ve mâ zâlike alellâhi bia’zîz. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
*

Bir zalimle görüşürken: Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden, fe ağşeynâhüm fehüm lâ yubsirûn
*

Vasıtaya binerken: Bismilleh. Elhamdülillâhillezî sahhara lenâ hâze ve mâ künnê lehu bimukrinîn ve nahnu ilâ Rabbine lemünkalibûn
*

Bir şeyi öğrenirken anlamak için: Allahumme zidnâ ilmen ve fehmen ve temmim lenâ bil hayr. Yâ Alîmu
*

İmtihan esnasında: Allahumme es’elüke bi lâ ilâhe illâ ente. Rabbessemâvâtisseb’i ve Rabbel arşil azîm. Ve es’elüke bilâ ilâhe illâ  ente. Rabbessemâvâtisseb’i ve Rabbel arşil kerîm. Ve es’elüke bilâ ilâhe illâ ente. Rabbessemâvâtisseb’i ve Rabbel erâdînesseb’i ve mâ fîhinne. İnneke alâ külli şey’in kadîr. Rabbişrahlî sadri ve yessirli emri vahlul ukdetemmillisêni yefkahu kavli.
*

Bir şeyi unutmamak için: Allahummehdîni min ındik ve efıd aleyye mirrızkik veftahli ebvâbe hikmetik, vanşur aleyye mirrahmetik ve enzil aleyye min berekâtik. Yâ zel celâli vel ikrâm.
*

İftiradan korunmak için: Eûzü bike min şerri nefsi ve min şerrişşeytâni ve şerekihi ve en akterife alâ nefsi sûen ev ecurrahu ilâ müslim.
*

İftiraya uğranıldığında: Allahumme salli alâ Muhammedin hattê lâ yebka min salâvâtike şey’ün, ve sellim alâ Muhammedin hattê lâ yebka min selêmike şey’ün. Allahumme berri’nî bihakki Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.
*

Camiye girerken: Besmele ve salavâttan sonra: “Allahummeftah lenâ ebvâbe rahmetike.” denir ve sağ ayakla girilir.
*

Camiden çıkarken: Allahummeftah lenâ ebvâbe fadlike denir ve sol ayakla çıkılır.
*

Bulaşacı hastalıklara karşı: Elhamdülillâhillezî afâni mimmebtelêke bihi ve faddalanî alâ kesîrimmin ibâdihi tafdîlê
*

Öfkelenince: Allahummeğfırli zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirnî mineşşeytân.
*

Zifaf gecesinde veya bir vasıta alındığında okunacak dua: Allahumme innî es’elüke hayrahe ve hayra mâ cebbeltehe aleyhi, ve eûzü bike min şerrihe ve şerri mâ cebbeltehe aleyh.
*

Bir beldeye girerken: Allahumme innî es’elüke min hayri hâzihi ve hayri mâ cema’te fîhê ve eûzü bike min şerrihê ve şerri mâ cema’te fîhê. Allahummerzuknâ cenâhâ hayâhe ve e’izne min vebêhe, habbibne ilê ehlihâ ve habbib sâlıhi ehlihê ileynâ.
*

Kaybedilen bir şeyi ararken: Allahumme câmiunnâsi li yevmillâ raybe fîh, ecmi’ beyni ve beyne (dedikten sonra kaybettiği şeyin ismini söyler)
*

Zorda kalınca: Yâ ibâdallah e’înûnî (yahut) yâ ibdallah eğîsûnî. (Özellikle zor duruma düşüp yalnız olunduğu ve çaresiz kalındığında okunur. Meselâ, ıssız bir yerde araba bozulduğu zaman..)
*

Hilal görüldüğünde: Allahumme ehhilhu aleynâ bilyumni vel îmêni vesselêmeti vel islêm. Rabbi ve Rabbukellah.
*

Akşam olduğunda: Emseyne ve emsel mülkü lillêh, velhamdulillah. Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
*

Sabahleyin: Asbahna ve asbahal mülkü lillêh. Velhamdu lillêh. Lâ ilâhe illallahu vahdehü lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
*

Uykusuzluk durumunda: Allahumme ğâretinnücûmu ve hedeetil uyûn ve ente hayyun kayyûm. Lâ te’huzüke sinetün ve lâ nevm. Yâ Hayyu yâ Kayyûm. Ühdi leyli ve enim ayni.
*

Habîs ruhlardan gelen korkularda: Allahumme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve neûzü bike min şurûrihim. Kâf, Hâ, Yâ, Ayn. Sâd. Hâ. Mîm. Ayn. Sîn. Kâf.
*

Belaya giriftar olunduğunda: Allahumme ente Rabbi, lâ ilâhe illâ ente. Aleyke tevekkeltü ve ente Rabb-ul arşil azîm. Mâşêallahu kâne ve mâ lem yeşe’ lem yekün. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. A’lemu ennellâhe alâ külli şey’in kadîr ve ennellâhe kad ehâta bi külli şey’in ilmê. Allahumme innî eûzü bike min şerri nefsi ve şerri külli dâbbetin ente âhizun binâsiyetihâ. İnne Rabbi alâ sırâtimmüstakîm.
*

Sohbet sonlarında: Subhânekellahumme ve bihamdike, eşhedü ellâ ilâhe illâ ente. Estağfiruke ve etûbu ileyk.
*

Şehevî duygulara karşı: Allahumme innî eûzü bike min şerri sem’i ve men şerri basari ve min şerri lisêni ve min şerri kalbi ve min şerri henni ve min şerri meniyyi, yâ Karîb, yâ Rakîb, yâ Mucîb, yâ Hâdî
*
İsm-i A’zam duası: Alahumme innî es’elüke bienne lekel hamde lâ ilâhe illâ ente, vahdeke lâ şerîke lek, el Hannân, el Mennân, Bediussemâvâti vel ardi, yâ Zel-celâli vel ikrâm, yâ Hayyu yâ Kayyûm, yâ Erhamerrâhımîn.
*

Her çeşit korunma için: Allahumme Rabbessemâvâtisseb’i ve mâ ezallet, ve Rabbel erâdîne ve mâ ekallet, ve rabbeşşeyâtîni ve mâ edallet, kullî câren min şerri halkike ecmaîn, en yafrute aleyye ehadumminhum ev en yetğâ, azze cârüke ve tebârekesmük.
*

Korkuyu bertaraf etmek için: Allahumme innî es’elükel âfiyete fiddünye vel âhireh, Allahumme innî es’elükel afve vel âfiyete fî dîni ve dünyêye  ve ehli ve mêli, Allahummestur avrâti ve êmin rav’âti, Allahummehfaznî min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemîni ve an şimêlî ve min fevkî ve eûzü bike en uğtâle min tahti.
*

Kibire karşı: Allahummec’alni fî ayni sağîran ve fî a’yuninnêsi kebîran ve elhimnî rüşdi. Yâ Settâr.
*

Setir kapısının açılması için: Allahumme inn nes’elükettevbete ve devêmehe ve neûzü bike minel ma’siyeti ve esbêbihe ve zekkirne bil havfi minke kable hücûmi hatarâtihe, velhimnê alennecêti minhê minettefekküri fî tarâikihê, vemhu min kulûbina halâvete mectebeynêhu minhê, vestebdilhe bil kirêheti lehe, vetta’me limê hüve bidıddihe yâ Settâr
*

50 senelik günahın affı için: Günde 200 İhlâs Sûresi okuyanın –borç hariç- 50 senelik günahı affolur.
*

Cennetlik olmak için: Uyumazdan önce sağ tarafına yatarak 100 İhlâs Sûresi okuyana, kıyâmet Günü Cenâb-ı Hakk şöyle buyurur: “Ey kulum! Sağında (yürü) Cennet’e gir!”
*

Cenâbı Hakk’ın yardımı için: İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râci’ûn, Allahumme ecirnî fî mûsibêti vahluflî hayramminhâ
*

Şeytana karşı silah: Eûzü billâhissemî’il alîmi mineşşeytânirracîm ve nefhihi ve nefsihi ve hemzih
*

İçinde İsm-i Azam bulunan ve red olunmayan dua: Allahumme innî es’elüke bi enne lekel hamdu lâ ilâhe illâ Hû, el Hannân el Mennân, Bedî’ussemâvâti vel ardi zel Celâli vel ikrâm. Yâ Hayyu yâ Kayyûm. İnnî es’elükel Cennete ve eûzü bike minennâr
*

Zekânın arttırılması, belâdan kurtulmak için ve felç ve cüzzama karşı: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Hasbunallahu ve ni’mel vekîl (3-5-7 veya 11 defa:) Subhânallahil azîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm (3 ya da 4 defa:) Allahummehdînî min ındik ve efıd aleyye min fadlik, vanşur aleyye mirrahmetik ve enzil aleyye min berekâtik.
*

Nasuh tevbeye ve feyzin gelmesine kavuşmak için (virdlerden önce okunur): Allahumme zidnî ilmen ve lâ tuziğ kalbi ba’de mâ hedeyteni, veheb lî milledünke rahmeh. İnneke entel Vehhêb
*

Âcizlikten kurtulmak için: Allahumme innî eûzü bike minel kufri vel fakri, Allahumme innî eûzü bike min azâbil kabri lâ ilâhe illâ ente.
*

Cin ve şeytanların dağıtılması ve evliyâya tevessül için: Es’elükellahumümme binûri vechikellezî eşrakat lehüssemêvêtü vel ardu ve bi külli hakkın hüve leke ve bi hakkıssêilîne aleyke en tukîleni ve tucîrani minennâri bi kudretik
*

Ağır borç, üzüntü ve tembelliğe karşı: Allahumme innî eûzü bike minel hemmi vel huzni ve eûzü bike minel aczi vel keseli ve eûzü bike minel cubni vel buhli ve eûzü bike min ğalebetiddeyni ve kahrirricêl
*

Büyük veya küçük günah arzusu geldiği zaman ve tevbeden sonra: Allahummehdîni li ahsenil ahlâk, lâ yühdî liahsenihâ illâ ente. Vasrif annî seyyiehê, lâ yasrifu seyyiehê illâ ente. Allahumme bâ’id beyni ve beyne hatâyaye kemâ bâ’adte beynel meşrıki vel mağrib. Allahummağsil hatayâye bilmê’i vesselci vel beredi ve nakkinî minel hatâye kemâ nakkaytessevbe mineddenesi
*

İstidractan korunmak için: Allahumme yâ fâtıressemâvâti vel ardi, âlimel ğaybi veşşehêdeti, zel celêli vel ikrâm. Feinnî a’hedu ileyke fî hêzihil hayâtiddünyê ve üşhidüke ve kefê bike şehîde, ennî eşhedü ellâ ilâhe illâ ente, vahdeke lâ şerîke lek, lekel mülkü ve lekel hamdü ve ente alâ külli şey’in kadîr ve eşhedü ennê Muhammeden abduke ve Rasûlük ve eşhedü enne va’deke hakkun ve likâeke hakkun, vessâate êtiyütüllâraybe fîhâ ve enneke teb’asü men fil kubûr ve enneke in tekilnî ilê nefsi, tekilnî ilê da’fin ve avratin ve zenbin ve hatîetin ve innî lâ usıkû illâ birahmetike, fağfırlî zünûbi küllihê, innehü lâ yağfirüzzünûbe illâ ente ve tüb aleyye, inneke entettevvêbürrahîm
*

Havanın etkisiyle oluşan ateşli hastalıklar için: Allahumme rabbessemevêtisseb’i ve Rabbel ardi ve Rabbel arşil azîm. Rabbenâ ve Rabbe külli şey’in, fâlikel habbi vennevê ve münzilettevrâti vel İncîli vel Furkan. Euzu bike min şerri külli şey’in ente âhizun binâsiyetih.
*

Yapılan bir iyiliğe karşılık bekleme arzusu geldiği zaman: Allahummeğfırli verhamnî ve âfînî vehdînî verzuknî vecburnî verfa’nî, innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr, Allahumme innî eûzü bike min daykiddünyê ve min daykilkabri ve min dayki yevmilkıyâmeh.
*

Gafletten kurtulmak için: Allahumme innî eûzü bi radâke min sahatike ve eûzü bimuâfâtike min ukûbetike ve eûzü bike minke, lâ uhsî senêen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsik.
*

Teblîğ esnâsında: Rabbenâ efrığ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn. Rabbiğfırlî ve liahî ve edhilnê fî rahmetike ve ente erhamerrâhimîn. Alellahi tevekelne. Rabbenê lâ tec’alne fitnetellilkavmizzâlimîn ve neccinê birahmetike minel kavmil kêfirîn
*

Tebliğden sonra: Rabbi innî eûzü bike en es’eleke mâ leyse lî bihi ilm. Ve illâ tağfirlî ve terhamnî ekümminel hâsirîn. Allahumme yâ fâtıressemâvâti vel ardi, ente veliyyi fiddünyâ vel âhireh, teveffeni müslimen ve elhıknî bissâlıhîn
*

İlim meclisine girerken: Allahummeftah lenê ebvêbe rahmetike ve sehhil lenê ebvêbe rızkike, Allahumme’sımnî mineşşeytânirracîm
*

Nefsi günahtan ve kalbi kötü hislerden korumak için: Rabbî a’tî nefsi takvâhe ve zekkîhê, ente hayru men zekkêhe, ente veliyyühê ve mevlêhe, Allahumme innî zalemtu nefsi zulmen kesîra, ve lâ yağfiruzzünnûbe illâ ente, fağfırlî mağfiratemmin ındik, verhamnî, inneke entel ğafûrurrahîm
*

Kur’ân okumadan önce ve namaza kalkarken: Allahumme einnî alâ şükrike ve zikrike ve husni ibâdetik
*

Sadaka veya hediye alırken ve verirken: Allahumme eşba’te ve erveyte, fehenni’nê ve rezaktene feekserte ve etabte, fezidne
*

Kalbe cimrilik hücum ettiğinde: Allahumme kannı’nî bimê razakteni ve bârik lî fîh. Vahluf alâ külli ğâibetillî bihayr. Rabbiğfır verham, entel e’azzül ekrem
*

Peygamber aleyhisselâmın irşadından doğrudan faydalanmak ve sekeratta O’nun yetişmesi için: Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ Muhammedin ennebiyyil ümmiyyi, el habîb-il âlil kadril azîmil cêhi ve alâ âlihi ve sahbihi.
*

Sözünün geçerli olması için: Rabbi hebli hükmen ve elhıknî bissâlıhîn, vec’al lî lisêne sıdkin fil âhirîn, vec’alnî min vereseti Cennetinnaîm, velâ tuhzinî yevme yüb’asûn, yevme lâ yenfeû mâlün velâ benun, illâ men etellâhe bi kalbin selîm, Rabbi neccînî ve ehli mimmâ ya’melûn
*

Allah teâlâya veya bir mahlûkuna mühim bir ihtiyacı arz etmeden veya bütün dualara başlamazdan evvel: Lâ ilahe illallâh-ul halîmül kerîm, subhânallahi Rabbil arşil azîm, elhamdü lillâhi Rabbil alemîn. Es’elüke mûcibêti rahmetike ve azâ’ime mağfiretike, vel’ısmete min külli zenbin vel ğanîmete min külli birrin, vesselêmete min külli êsimin, lâ teda’lî zenben illâ ğafartehü, ve lâ hemmen illâ ferrectehü ve lâ kerben illâ neffestehü ve lâ darran illâ keşeftehü ve lâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehe yâ erhamerrâhımîn
*

Tevhîdin kalbe yerleşmesi için: Subbûhun, Kuddûsun, Rabbunâ ve Rabbul melâiketi verrûh
*

Hafızanın zedelenmekten korunması ve zekâyı arttırmak için: Allahummerhamnî bi terkil meâsî ebedemmâebkayteni, verhamnî en etekellefe ma lâ ya’nînî, verzuknî husnennazari fîmâ yardîke annî. Allahumme bedî’assemâvâti vel ardi zel Celêli vel ikrâmi, vel izzetilleti lâ turâmu.Es’eluke yâ Allah yâ Rahmân bi celêlike ve Nûri Vechike en tülzime kalbi hıfza Kitêbike kemâ allemteni, verzuknî en etlüvehü alennahvillezî yurdîke annî.
*

Kur’ân-ı Kerîm’i ve Hadîs-i şerîfleri iyi anlamak için (okumaya başlamadan önce): Allahumme bedîasemâvâti vel ardi, Zelcelêli vel ikrâmi vel izzetilletî lâ turâmu. Es’elüke yâ Allah yâ Rahmân, bi Celêlike ve Nûri vechike en tunavvira bi Kitêbike basarî ve tutlika bihi lisêni ve en tufarrice bihi an kalbi ve en teşraha bihi sadri ve en testa’mile bihi bedeni. Feinnehü lâ yu’înuni alel hakki ğayrüke ve lâ yu’tînîhi illâ ente ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
*

Teveccüh başlangıcında ve tevbeden sonra ve günah arzusu geldiğinde: Allahumme innî etûbü ileyke minel meâsi, lâ erci’u ileyha ebede. Allahumme mağfirete evsa’u min zünûbi ve Rahmetüke ercê ındî min ameli.
*

Borçtan kurtulmak için: Allahumme fâricel hemmi, kêşifel ğammi, Mucîbe da’vetil mudtarrîn, Rahmâneddünye vel âhireti ve Rahîmuhê, ente terhamuni. Ferhamni bi rahmetin tuğnîni bihê an rahmeti men sîvêke min halkik
*

Gözden düşme, zillet ve belaya yakalanma durumlarında: Allahumme innî eûzü bi izzetike, lâ ilâhe illâ ente, en tudilleni, entel Hayyu lâ temûtü, vel cinnü vel insü yemûtün. Allahumme innâ neûzü bike min cehdil belê’i ve derekişşekâ’i ve sû’il kadâi ve şemâtetil a’dâ
*

Gazap ve şehvet duygularından arınmak için:  Allahumme innî eûzü bike min şerri mâ alimtü ve min şerri mâ lem a’lem. Allahumme innî eûzü bike min şerri mâ amiltü ve min şerri mâ lem a’mel. Allahumme innî eûzü bike min zevêli ni’metike ve tehavvüli âfiyetike ve fücêeti nıkmetike ve cemî’i sehatik. Allahumme innî eûzü bike min şerri sem’i ve min şerri basari ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
*

Kâmil insanların sohbetini dinlemeden önce ve rabıtaya başlarken: Allahumme innî es’elüke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke, vel amelellezi yübelliğunî hubbek. Allahummec’al hubbeke ehabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minel mê’ilbêrid. Allahummerzuknî hubbeke ve hubbe men yenfe’uni hubbuhü ındek. Allahumme fekemê rezaktanî mimmâ uhibbu fec’alhu kuvvetellî fî mâ tuhibbu, Allahumme ve mâ zeveyte annî mimmê uhibbu fec’alhu ferâğallî fî mâ tuhibbu.
*

Kâmil insanı dinlerken kalbin kayması ve vesvese durumlarında: Yâ mukallibel kulûb, sebbit kalbi alâ dînike ve tâatik. Allahumme innî es’elüke îmênellâ yerteddü ve na’îmellâ yenfedü, ve murâfakate Nebiyyinê Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem fî a’lâ derecetil Cenneti Cennetil Huld. Allahummenfa’nî bimê allemtenî ve allimnî mê yenfe’uni ve zidnî ilme. Elhamdülillêhi alâ külli hâl ve eûzü billêhi min hâli ehlinnâr
*

Allah teâlânın ve dostlarının sevgisini kazanmak ve kalp hastalıklarından kurtulmak için: Allahumme zelhablişşedîdi vel emrirreşîd, es’elükel emne yevmel va’îdi, vel Cennete yevmel hulûdi ma’al mukarrebîneşşühûd-errükkâ’issücûd-il mûfîne bil’uhûd, inneke Rahîmün Vedûd, inneke tef’alu mê türîd. Allahummec’alne hêdîne, mühtedîne ğayre dâllîne ve lâ mudillîn, silmen lievliyêike ve harbellia’dâike, nuhibbu bi hubbike men ehabbeke ve nu’âdi bi adâvetike men hâlefek. Allahumme hêzeddü’â’u ve aleykel icêbetü, ve hêzel cühdü ve aleykettüklên
*

Aile fertlerinin hidâyete ermeleri için (aile reisi tarafından okunur): Rabbi evzi’nî en eşküra ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihân terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikkessâlıhîn ayrıca şu dua da  okunur: Fesubhânallâhi hîne tümsûne ve hîne tusbihûn, ve lehül hamdu fissemêmêti vel ardi ve aşiyyen ve hîne tuzhirûn, yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba’de mevtihê ve kezêlike tahracûn. Rabbi hebli minessâlıhîn
*

Kendini temiz, başkalarını kusurlu görmekten, kadınların ve zamanın fitnelerinden kurtulmak için: Allahumme eğnîni bil ilmi ve zeyyinnî bil hılmi ve ekrimnî bittakvâ ve cemmilni bil âfiyeh, Allahumme innî eûzü bike min halîlimmêkirin aynêhü tereyâni ve kalbuhü yer’âni, irreâ haseneten defenehe ve irreâ seyyieten ezâehe. Allahumme innî eûzü bike minel bü’usi vettebâüs. Allahumme lâ yudriknî zemênün ve lâ tüdrikü zemênellê yüttebe’u fîhil alîmu ve lâ yüstehyê fîhi minel halîmi, kulûbühüm kulûbül eâcimi ve elsinetühüm elsinetül arab. Allahumme innî eûzü bike min fitnetinnisê’i ve min ğalebetiddeyni ve ğalebetil aduvvi ve bevêril eyyimi ve min fitnetil mesîhiddeccêl. Allahumme innî eûzü bike min fitnetinnisê’i ve eûzü bike min azâbil kabr. Allahumme innî ettehizü indeke ahden len tuhlifenîhi, feinnemê ene beşerun, feeyyemê mü’minin êzeytühü ev şetemtühü ev celedtühü ev leantühü, fec’alhê lehu salâten ve zekêten ve kurbeten tukarribuhu bihê ileyk. Allahumme ente halakta nefsi ve ente teveffêhe. Leke memêtühe ve mahyêhe, in ahyeytehe fahfazhê bimê tahfezu bihi ibâdekkessâlıhîn, ve in emettehe fağfir lehê verhamhe.
*

Müslümanların başına gelen umûmî belaların kaldırılması için: Allahumme innî es’elüke bihakkissêiline aleyke, feinne lissêili alyke hakkan, eyyemê abdin ev emetin min ehlil berri vel bahri tekabbelte da’vetehüm, vestecebte du’âehüm, en tüşrikene fî sâlıhi mê yed’ûneke fîh, ve en tüşrikehum fî mê ned’ûke fîh, ve en tu’âfiyene ve iyyêhüm, ve en tekabbale minnê ve minhüm ve en tecêveze annê ve anhüm, feinnê êmennê bimê enzelte vetteba’narrasûl, fektübnê ma’aşşâhidîn
*

Kur’ân okumanın bitiminde: Allahummerhamnî bil Kur’ân-il Azîmi vec’alhü lî imêmen ve nûran ve hüden ve rahmeh. Allahumme zekkirnî minhü mê nesîtü ve allimni minhü mê cehiltü, verzuknî tilêvetehü enê’elleyli ve enê’ennehâr, vec’alhu lî hucceten yâ Rabb-el alemîn
*

Günaha mübtela olunması durumunda: Allahumme ene abdukebnü abdikebnü emetike, nâsiyeti biyedike, etekallebü fî kabdatike, mâdın fiyye hukmuke, nâfizun fiyye kadâ’uke, ve usaddiku bilikâike, ve ûminu biva’dike, emertenî feasaytü, ve neheyteni feeteytü, hêze mekênül âizi bike minennâri, lâ ilâhe illâ ente, subhâneke, zalemtu nefsî fağfırlî, innehü lâ yağfiruzzûnûbe illê ente.
*

Kıskançlık duygularının dolusuna yakalanmaktan kurtulmak için: Allahumme innî eûzü bike min daykiddünyê ve daykilkabri ve dayki yevmil kıyâmeh, Allahumme innî es’elüke ta’cîle âfiyetike ve sabran alâ belêike ve hurûcemmineddünyê ilê rahmetik, yâ men yekfî an külli ehadin ve lê yekfî minhü ehadün, yâ Ehadü mellê ehade leh, yâ senedü mellê senede leh, ınkataarrecêü illê minke, neccînî mimmê ene fîh, ve einnî alâ mê ene aleyhi mimmê kad nezele bih, bicêhi vechikel kerîm ve bihakki Muhammedin aleyke, âmîn
*

Vesvese, habîs rûh ve büyücülerin tasallutu halinde, zulme maruz kalındığında: Allahummahrusnî bi aynikelletî lê tenêmü, veknüfnî binûrikellezî lê yurâmu, verhamnî bi kudretike aleyye. Felê ehle leke ve ente recê’i. Fekem min ni’metin en’amte aleyye kalle leke bihê şükrî, ve kem min beliyyetin ibteleytenî kalle leke bihe sabri. Feyê kalle inde nı’metihi şukri felem yahrumnî, ve yâ men kalle ınde beliyyetihi sabri felem yahzulnî, ve yê merra’anî alel hatâyâ felem yefdahni, yê zelma’rûfilletî lê yenkadî ebeden, ve yê zenna’metilletî lê tuhsâ ebede. Es’elüke en tusalliye alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed ve bike edreü fî nuhûril a’dêi vel cebâbirâh. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber.
*

Sihrin bozulmasına varıncaya kadar, bütün saldırılara karşı -sabah ve akşam olmak üzere- : Bismillâhirrahmânirrahîm. Hassantu nefsi ve ehli ve men hadaranî ev ğâbe annî bilhayyillezî lâ yemut, ve elce’tü zahrî fî hıfzî zêlike lilhayyil kayyûm ve asbahtu (akşam okununca ve emseytü) fî civêrillehillezî lâ yurâmu ve lâ yüstebâhu ve fî zimmetihi ve damânihillezî lâ yuhfaru damânun indehü, festemsektü bil urvetillêhil vüskâ, Rabbi ve Rabbissemêvêti vel ardi, lâ ilâhe illê hüve fettehizhü vekîle, tevekkeltü alallâh, va’tasamtu billêh ve fevvadtu emri ilallah, ni’mel kâdirullah, fallahu hayrun hafizân ve hüve erhamurrâhimîn ve sallallahu alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem, adede halkihi ve rıdâe nefsihi ve zinete arşihi ve midêde kelimêtih. (ve 7 defa) lekad cêeküm rasûlummin enfüsiküm azîzün, aleyhi mâ anittüm harîsün, aleyküm bil mü’minîne raûfurrahim, fein tevellev fekul hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbul arşil azîm.
*

İzzet kisvesini giymek için: Allahumme innî es’elüke bi esmê’ike yâ Mü’minu, yâ Müheyminu, yâ Müzeyyinu, yâ Rabbi! Ikdi hâceti bi hurmeti Muhammedin hâtemennebiyyîn ve bi hurmeti Sûretidduhân. Yâ Allahu, yâ Ğafûru, yâ Settâru, yâ Şekûru, yâ Mâlikü lâ yurâmu, yâ Azîzü lâ yenâmu, yâ kâimen lâ yezêlu, yâ Âllemellêyensê, yâ Bâkıyellêyenfê, yâ A’zamu min külli azîmin, yâ men hüve fî sultânihi kaviyyün, yâ men hüve fî ızzihi latîfun şerîfun, yâ men hüve aleyhi yetevekkelil mütevekkilûn, yâ men Hüve ileyhi yelce’ül mulci’ûn, ıkdi hâceti bi hurmeti Sûretidduhân, yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyu, yâ Kayyûmu ıkdi havâici ve havâice cemîilmüslimîne bi hurmeti nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, bi rahmetike yâ erhamerrâhımîn, velhamdu lillêhi Rabbil âlemîn
*

Rasûlullah aleyhisselamla tevessül duası –bu dua okunur ve akabinde dilekte bulunulur- : Allahumme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi nebiyyike Muhammedin, nebiyyirrahmeti sallallahu aleyhi ve sellem, Allahumme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi nebiyyike Muhammedin, nebiyyirrahmeti sallallahu aleyhi ve sellem, yâ Rasûlullah innî teveccehtü bike ilâ Rabbi fî hâzihi hâceti. Allahumme feşeffi’hu fînê
*

İstihâre duası: Allahumme innî estehîruke bi ılmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlikel azîm, feinneke takdiru ve lâ akdiru, ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmul ğuyûb, Allahumme in künte ta’lemu enne hêzel emre hayrullî fî dîni  ve meâşî ve âkıbeti emri ev âcili emri ve êcilihi, fakdirhu lî ve yessirhu lî, sümme bârik lî fîh, ve in künte ta’lemu hêzel emre şerrullî fî dîni ve meâşi ve âkıbeti emri ev fî âcili emri ve êcilihi fasrifhu annî, vasrıfnî anhu, vakduril hayra haysü kêne, sümme ardîni bih
*

Evde huzur için: Elhamdülillêhillezî yümsiküssemêvêtisseb’a en takaa alel ardi illâ biiznih, hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
*

Misafir, ev sahibiyle vedalaşırken: Estevdi’ukellahellezî lâ tedî’u vedâi’uhu
*

Ev sahibi misafiri uğurlarken: Allahumme atvi lehulbu’de ve hevvin aleyhissefer
*

İş yerinde -3 defa-: Eûzü bikelimêtittêmmeti min şerri mâ halak. –sabah akşam 3’er kere- Bismillêhillezî lâ yedurruhu şey’ün fil ardi velâ fissemêi ve hüvessemî’ul alîm
*

Aynaya bakarken: Allahumme ente ahsente halkî, fehassin hulukî ve harrim vechi alennâr, elhamdülillêhillezî sevvê halkî fe’adelehü ve kerreme sûrete vechi feahsenehâ ve ce’alanî minel müslimîn
*

Allah teâlâ ve Rasûlü aleyhisselâmın tanınması (ma’rifet) için – her namazdan sonra 5, 7, 9 veya 11 kere-: Allahumme salli ve sellim alâ abdike ve nebiyyike ve habîbike seyyidinê Muhammedin ve alâ ihvânihi minennebiyyîne ve alâ âlihi, salâten ve selêmen nakra’u bihimê ebvêbe cinênike ve nesteclibu bihimê esbêbe rıdvânike ve nüeddi bihimê ba’de hukûkihi aleyne bi fadlike yâ Allahu, âmîn
*

Sadaka verince: Rabbena tekabbel minnâ, inneke entessemî’ul alîm
*

Bir ziyan durumunda: Asê Rabbenê en yübdilenê hayramminhâ, innê ilâ Rabbine râğibûn
*

Banyoya girerken: Allahumme innî es’elüke minel Cenneti ve naîmehê ve eûzü bike minennâri ve hamîmehe
*

Banyodan çıkarken: Elhamdülillêhillezî ezhebe annil ezê ve âfâni
*

Uykuda korkanlar için: Eûzü bikelimêtittêmmeti min ğadabihi ve şerri ibâdihi ve min hemezêtişşeyâtîni ve en yahdurûn
*

Hâcet duası: Allahumme yâ semî’ul asvâti, yâ mucîbedde’avât, yâ âlimessırri vel hafîyyet, bi hakki Sûretil Fâtihati vel Bakarati vel En’âmi ve bi hakki Kêf, Hê, Yê, Ayn, Sâd ve bi hakki Sûretil Fâtihati ıkdî hâceti fî hâzihissâati bi rahmetike yâ erhamerrâhımÎn, bi rahmetike yâ erhamerrâhımîn, bi rahmetike yâ erhamerrâhımîn
*

Umulmadık yerden rızıklanmak için 100 defa-: Allahumme innî es’elüke fethammübîne, ve nasran azîze ve safhan cemîle, bi hurmeti Fâtihatin, fütûhâtin, meftûhâtin, min ilmi ümmil kitêbi li dîniyyetin, ıttılâiyyetin alâ usûlihe fil ğaybi, Allâhu latîfun bi ibâdih. Yerzuku men yeşe’ ve hüvel kaviyyül azîz
        Kalbin DİRİ kalması için: (Günde 40 defa:) La ilahe illa ente, ya Hayyu ya Kayyum